Lagar och regler

Marknadsföringslagen

Det finns en hel del viktiga lagar att hålla reda på som konsument och näringsidkare. Den viktigaste av dem alla heter marknadsföringslagen som är den lag som reglerar vad man får och inte får göra beträffande marknadsföring.

Lagens kärna

Lagen finns till för att marknadsföring ska följa god marknadsföringssed och undvika aggressiv och vilseledande marknadsföring. Med god marknadsföringssed menas att en god affärssed ska upprätthållas till varje pris i syfte att skydda såväl konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring.

Marknadsföringen betraktas som aggressiv om hot, våld, tvång eller trakasserier äger rum mot konsumenten. Den anses som vilseledande om den påverkar eller sannolikt kan påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De här rekvisiten kan åskådliggöras med påhittade scenarion:

1) Telebolaget TeleKåm trakasserar en person med upprepade uppringningar trots att vederbörande redan första gången varit tydlig med att han/hon inte är intresserad av att ingå ett telefonabonnemang.

2) Telebolaget TeleKåm menar i en reklam att deras nyaste telefonmodell är vikbar genom en illustration trots att den inte alls är det, vilket leder till att folk kan bli vilseledda att tro att bolaget faktiskt har en sådan modell.

Reklamidentifiering

Det ska enligt lag vara tydligt att det handlar om reklam och vem näringsidkaren är. Det ska stå vilket pris varan har och om det rör sig om en engångskostnad eller en flergångskostnad (exempelvis ett löpande abonnemang eller en delbetalning). Görs inte detta är det inte alltid uppenbart att något är till salu, vilket inte hör till god marknadsföringssed och liknande tillämpbara principer.

bard